Stadgar

Stadgar

§1   Stiftelsen ska ha till ändamål att stödja cancersjuka barn och deras familjer i Sverige samt därtill stödja barncancerforskning.

Angivet ändamål ska av stiftelsen tillgodoses genom utgivande av bidrag eller stipendier, avsedda att täcka kostnader för resor och utrustning som kan underlätta drabbade barn och deras familjer. Bidrag må även ifrågakomma till forskning inom barncancerområdet.

Stiftelsens tillgångar och avkastningen därav får icke användas för andra än nu angivna ändamål.

§2   För tillgodoseende av stiftelsens ändamål må, sedan förvaltnings- och andra uppkommande kostnader betalats, såväl avkastningen av stiftelsens tillgångar som själva kapitalet tagas i anspråk, allt i den mån stiftelsens styrelse så beslutar. Samtidigt står det styrelsen fritt att i den mån så finnes lämpligt kapitalisera successivt till stiftelsen influtna medel, såsom donationer, bidrag, gåvor, räntor och annan avkastning.

§3   Förvaltningen av stiftelsens tillgångar och handhavandet av dess angelägenheter ska ombesörjas av en styrelse med säte i Malmö.

Styrelsen ska bestå av 4-7 ledamöter, där följande ledamöter valts tillsvidare:

1.      Mikael Wikeborg

2.      Stefan Langåker

3.      Fredrik Hansson

4.      Petter Jeppsson

5.      Camilla Ahlberg

6.      Johan Brantmark

7.      Jonna Opitz

Skulle någon av dessa personer avlida eller avgå ur styrelsen ska övriga ledamöter utse ny ledamot med kvalifikationer motsvarande den ledamot, som lämnat styrelsen. Styrelseordföranden utses inom styrelsen.

Till styrelsens sammanträden ska samtliga ledamöter kallas. Styrelsen är beslutsför när fyra ledamöter eller fler är närvarande. Eljest gäller den mening varom flertalet enas. Vid lika antal röster utgör styrelsens ordförandes röst utslagsröst. Beslut kan även fattas per capsulam.

För giltighet av vissa beslut gäller dock jämlikt §9 särskild föreskrift.

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll, som justeras av två personer.

§4   Styrelsen äger förordna en eller flera personer inom eller utom styrelsen, som i visst avseende eller med oinskränkt behörighet ska äga rätt att företräda stiftelsen och teckna dess firma.

§5   Styrelseledamot är berättigad till ersättning ur stiftelsens tillgångar för utlägg, som han haft vid fullgörande av styrelseuppdraget. Däremot är styrelseledamot icke berättigad till arvode.

§6   Stiftelsens kontanta tillgångar ska göras räntebärande genom insättning å bankkonto i stiftelsens namn eller genom inköp av värdehandlingar, allt efter styrelsens bedömande.

§7   För granskning av styrelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska utses en auktoriserad revisor. Revisorn är berättigad att ur stiftelsens tillgångar uppbära arvode.

§8   Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§9   Ändring av dessa stadgar erfordras enhälligt beslut av styrelsen.

§10 Stiftelsen ska anses upplöst, därest stiftelsens medel i sin helhet förbrukats för tillgodoseende av stiftelsens ändamål enligt dessa stadgar.