GDPR Policy

Policy för GDPR-personuppgiftshantering 

 1 INLEDNING OCH SYFTE 

Syftet med denna policy är att säkerställa att Stiftelsen Henrik Superman hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. 

2 TILLÄMPNING OCH REVIDERING 

Styrelsen i stiftelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. 

Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov. 

Styrelsen är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk. 

Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet. 

3 ORGANISATION OCH ANSVAR 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Styrelsen får delegera ansvaret och implementationen till lämplig. 

Alla styrelsemedlemmar ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa. 

Alla styrelsemedlemmar ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa. 

4 BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR

Begrepp  Betydelse 
Personuppgift  En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. 
Registrerad  Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register. 
Personuppgiftsbehandling  En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering. 

5 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

 • Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet 
 • Vårt utskicksregister dokumenteras och uppdateras löpande 
 • Foto och information om bidragsansökningar, som läggs ut på vår hemsida, behandlas enligt GDPR
 • Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter sker årligen
 • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till styrelsen, som utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar ska anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
 • Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid utveckling av IT-lösningar och tjänster. 

6 BILDER OCH INNEHÅLL PÅ HENRIKSUPERMAN.SE

De fotografer som tar våra bilder är:
Våra fina svart/vita bilder: Max Nordanåker
För några av bilderna inom Art for Charity: Susanne Kvist
Övriga bilder är privata.

All duplicering av bild och textmaterial som är publicerat på henriksuperman.se är strikt förbjuden.

Denna policy antogs 2018-04-25